ICM 2018

Conference Chair

Chao-An Lin, NTHU

Conference Co-Chair

Jong-Shinn Wu, NCTU

Executive Committee Members

(The list is in alphabetical order)

I-Ling Chang, NCKU
Ching-Yao Chen, NCTU
Chuin-Shan Chen, NTU
Ming-Jyh Chern, NTUST
Jeng-Rong Ho, NCU
Yang-Yao Niu, TKU
Yeong-Bin Yang, NTU

Local Organizing Committee

Chuin-Shan Chen, NTU (Co-Chair)
Yeng-Long Chen, Academia Sinica
Dean Chou, NCU
Yi-Ju Chou, NTU
Yun-Chi Chung, NCU
Chih-Yung Huang, NTHU
Feng-Tai Huang, NSPO
Feng-Nan Hwang, NCU
Hsin-Yi Kuo, NCTU
Chuan-Chieh Liao, CYCU
Kuang-C. Lin, NSYSU
Yao-Hsien Liu, NCTU
Yang-Yao Niu, TKU (Chair)
Hsieh-Chen Tsai, NTU
Chien-Chou Tseng, NSYSU
Tzu-I Tseng, HCHC
Chin-Cheng Wang, YZU
Ming-Hsun Wu, NCKU
Ching-Sen Wu, NIU
Yu-Ting Wu, NCKU
Fu-Ling Yang, NTU

Review Committee

Peter I-Tsyuen Chang, NTUST
Jung-San Chen, NCKU
Chang-Wei Huang, CYCU
Chien-Hao Liu, NTU
Wen_Shinn Shyu, NPUST
Yao-Chuan Tsai, NCHU
Judy P. Yang, NCTU