ACMT 2018

Conference Chair

Ching-Yao Chen ( NCTU, Taiwan)

Conference Co-Chair

I-Ling Chang ( NCKU, Taiwan)

Organizing Committee

Ching-Yao Chen ( NCTU, Taiwan)
Chuin-Shan Chen (NTU, Taiwan)
Ming-Jyh Chern (NTUST, Taiwan)
Chao-An Lin (NTHU, Taiwan)
Yeong-Bin Yang (NTU, Taiwan)